Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden pretecho&zo
Op alle reserveringen en diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze
vooraf schriftelijk door pretecho&zo (KvK nr: 55947700) zijn bevestigd. Alle klanten worden geacht kennis te hebben
genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

Echoconsult:
Het doel van de echo is uitsluitend voor de pret en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet
gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind.
Mocht de echoscopiste van pretecho&zo, ondanks dat er niet doel bewust gekeken wordt naar afwijkingen, toch iets
opvallends zien, dan behoudt zij zich het recht dit te melden aan de klant en de desbetreffende verloskundige zorgverlener.
De klant geeft hiervoor toestemming door het toestemmingsformulier dat tevens verwijsbrief is ter plaatse in tweevoud te
ondertekenen.
De echoscopiste van pretecho&zo behoudt zich eveneens het recht voor om, ingeval van twijfel betreffende het verkregen
resultaat, advies in te winnen en de echobeelden te laten beoordelen door collegiale deskundigen. Omdat er niet gezocht of
gekeken wordt naar afwijkingen kan men de echoscopisten van pretecho&zo op geen enkele wijze aansprakelijk stellen op
gebleken en niet gemelde afwijkingen. Wel stellen wij de terugkoppeling hiervan op prijs ter leermoment.
Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het de cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een
geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei
medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige verantwoordelijkheid ter
zake blijft berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts.

Het pretechoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele klant. Omdat er geen sprake is van medische beoordeling,
zal om deze reden dan ook geen biometrie verricht worden. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag
worden uitgelegd als medische beoordeling. Het is de klant door bovenstaande duidelijk dat de echoscopiste tot doel heeft
mooie en leuke beelden te laten zien.

Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Pretecho&zo kan nooit aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele foute beoordeling van het geslacht en de hieruit voortvloeiende gemaakte kosten.
Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van
echoscopische apparatuur. Preteco&zo neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.Het is niet
toegestaan eigen foto- of videoapparatuur mee te nemen.

Betaling:
Vooraf wordt gekozen voor één van de pakketten en zal er contant worden afgerekend. Zonder deze betaling kan het consult niet plaats vinden.

Omdat het uiteindelijke resultaat van het echoconsult, zeker ingeval van 3D 4D afhankelijk is van de ligging en beweeglijkheid van de baby,kunnen er geen
garanties voor mooi beeld gegeven worden. De echoscopist van pretecho&zo verplicht zich binnen de tijdslimiet van het echoconsult haar uiterste best te
doen om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. Er kan geen restitutie van geld plaatsvinden. Wel kan de echoscopiste van pretecho&zo zich
beraden op een eenmalige gratis herhalingsecho.

Annulering:
In geval van een overmachtsituatie zal er zo spoedig mogelijk contact met klantgemaakt worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn.
Annulering door de klant dient tenminste 24 uur voor het tijdstip van het consult plaats te vinden.

Auteursrecht:
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van echopraktijk “pretecho&zo” is gehele of gedeeltelijke productie van beeld en/of geluidsmateriaal, op
enigerlei wijze verboden. Beeld en/of geluidsmateriaal wordt niet zonder toestemming door de cliënt aan derden overgedragen
Website pretecho&zo ontwerp:
Urban Toolbox – michiel@urbantoolbox.nl – www.urbantoolbox.nl – tel: 06-53517534